kalamahome.org ::: DNS Information

Published date: April 15, 2019

DNS Report

A records

  • host: kalamahome.org class: IN ttl: 3598 type: A ip: 202.124.241.178

NS records

  • host: kalamahome.org class: IN ttl: 3599 type: NS target: ns2.netregistry.net
  • host: kalamahome.org class: IN ttl: 3599 type: NS target: ns3.netregistry.net
  • host: kalamahome.org class: IN ttl: 3599 type: NS target: ns1.netregistry.net

SOA records

  • host: kalamahome.org class: IN ttl: 3600 type: SOA mname: ns1.netregistry.net rname: dmain.netregistry.net serial: 2019041111 refresh: 86400 retry: 7200 expire: 3600000 minimum-ttl: 172800

MX records

  • host: kalamahome.org class: IN ttl: 3600 type: MX pri: 10 target: mx3.netregistry.net
  • host: kalamahome.org class: IN ttl: 3600 type: MX pri: 20 target: mx2.netregistry.net

Extra Data

Home / Main Page Stats

kalamahome.org Home / Main Page contains 410 words and 1,503 signs

Home / Main Page Fragment

[...]Hermitage Meditation Retreat - Pyin Oo Lwin Myanmar Tâm Thư Thư Gửi Quý Vị Hữu Tâm Kalama – Nơi Nhìn Lại Thông Báo Về Thiền Đường Kalama Thông Báo Của Sư Toại Khanh Đạo Kỳ Kalama Lá Thư Chung Quỹ Xây Dựng Thiền[...]tại Kalama, chúng tôi xin gom lại vài điểm căn bản: Ngay sau khi có được bản vẽ của kiến trúc sư về tổng thể của thiền đường Kalama, chúng tôi sẽ phải giải quyết một loạt các việc ưu tiên gồm[...]

Register Your Domain Today!

powered by Namecheap.com

Please Help Us Keep This Website Free

Elsewhere On The Web

Loading...

Different Domain Names

Or... Register today other variants

powered by Namecheap.com
Update this report
kalamahome.org A records is host: kalamahome.org, class: IN, ttl: 3598, ip: 202.124.241.178. DNS Information for kalamahome.org: Get A, NS, AAAA, CNAME and MX records.
iPlaNETwork.com